پروژه‌ها
تعمیر خانه

تعمیر و بازسازی خانه

تامین بخشی از هزینه تعمیر و نوسازی

74%
پروژه پایان یافت

هزینه‌ موادغذایی فرزندان

تامین بخشی از هزینه‌ی آذوقه اردیبهشت و خرداد

48%
پروژه پایان یافت

تامین هزینه‌های آموزشی

تامین بخشی از هزینه‌های آموزش و پرورش فرزندان

100%
پروژه پایان یافت

تامین هزینه‌های نوروزی

تامین بخشی از هزینه‌های عید نوروز فرزندان

100%
پروژه پایان یافت

هزینه تعمیرات خانه

تامین بخشی از هزینه‌ تعمیرات نوروزی خانه

109%
پروژه پایان یافت

تامین هزینه آموزش

تامین بخشی از هزینه‌های آموزش و پرورش فرزندان

63%
پروژه پایان یافت

تامین هزینه‌های درمانی

تامین بخشی از هزینه‌های درمانی و خدمات روانکاوی

104%
پروژه پایان یافت
تامین هزینه تعمیرات

هزینه تعمیرات و نگهداری خانه

تامین بخشی از هزینه‌های تعمیرات و نگهداری خانه

4%
پروژه پایان یافت