پروژه‌های حمایتی

همه پروژه‌ها

هزینه‌ موادغذایی فرزندان

تامین بخشی از هزینه‌ی آذوقه اردیبهشت و خرداد

11%
حمایت می‌کنم

تامین هزینه‌های آموزشی

تامین بخشی از هزینه‌های آموزش و پرورش فرزندان

100%
پروژه پایان یافت

تامین هزینه‌های نوروزی

تامین بخشی از هزینه‌های عید نوروز فرزندان

100%
پروژه پایان یافت

شما هم عضوی از خانواده بزرگ خانه آرمان شوید

عضویت داوطلبانه