پروژه‌های حمایتی

همه پروژه‌ها

تامین هزینه زندگی

تامین بخشی از کسری هزینه‌های زندگی فرزندان خانه

42%
حمایت می‌کنم

تعمیرات زمستانی خانه

تامین بخشی از هزینه تعمیر و نگهداری زمستانی خانه

32%
پروژه پایان یافت

هزینه بهداشت و درمان

تامین بخشی از هزینه بهداشت و درمان فرزندان

77%
پروژه پایان یافت

شما هم عضوی از خانواده بزرگ خانه آرمان شوید

عضویت داوطلبانه