پروژه‌های حمایتی

همه پروژه‌ها

تامین لباس فصل

تامین بخشی از هزینه لباس مناسب فصل فرزندان

حمایت می‌کنم

سفر فرزندان به مشهد

تامین بخشی از هزینه سفر مشهد فرزندان

پروژه پایان یافت

مدرسه‌ها باز میشه

تامین بخشی از هزینه‌ی سال تحصیلی جدید

پروژه پایان یافت

شما هم عضوی از خانواده بزرگ خانه آرمان شوید

عضویت داوطلبانه