پروژه‌های حمایتی

همه پروژه‌ها
تعمیر خانه

تعمیر و بازسازی خانه

تامین بخشی از هزینه تعمیر و نوسازی

74%
پروژه پایان یافت

هزینه‌ موادغذایی فرزندان

تامین بخشی از هزینه‌ی آذوقه اردیبهشت و خرداد

48%
پروژه پایان یافت

تامین هزینه‌های آموزشی

تامین بخشی از هزینه‌های آموزش و پرورش فرزندان

100%
پروژه پایان یافت

شما هم عضوی از خانواده بزرگ خانه آرمان شوید

عضویت داوطلبانه