پروژه‌ها

هزینه‌های آموزشی و درمانی

تامین بخشی از هزینه‌های آموزشی و درمانی فرزندان

35%
پروژه پایان یافت

تامین هزینه زندگی

تامین بخشی از کسری هزینه‌های زندگی فرزندان خانه

51%
پروژه پایان یافت

تعمیرات زمستانی خانه

تامین بخشی از هزینه تعمیر و نگهداری زمستانی خانه

32%
پروژه پایان یافت

هزینه بهداشت و درمان

تامین بخشی از هزینه بهداشت و درمان فرزندان

77%
پروژه پایان یافت

هزینه لباس پاییزی

تامین بخشی از هزینه‌ی لباس پاییزی فرزندان

100%
پروژه پایان یافت

سفر دختران آرمان

تامین بخشی از هزینه‌ی سفر دختران خانه

18%
پروژه پایان یافت

آغاز سال تحصیلی

تامین بخشی از هزینه سال تحصیلی جدید فرزندان

101%
پروژه پایان یافت

سفر تابستانی پسران

تامین بخشی از هزینه‌ی سفر تابستانی پسران خانه

54%
پروژه پایان یافت
تعمیر خانه

تعمیر و بازسازی خانه

تامین بخشی از هزینه تعمیر و نوسازی

74%
پروژه پایان یافت