در حوزه کودکان براساس نیاز جامعه و افزاش آگاهی در زمینه‌ی کودکان با موضوعات مختلف لایوهای آموزشی برگزار کردیم.
این لایوها شامل موضوعاتی مثل چگونگی برخورد با کودکان، مدیریت اضطراب فرزند و طریقه‌ی صحیح رفتار با او، فرزندان بیش فعال و
راهکارهای مدیریت آنها، جزئیات زندگی کودکان بی‌سرپرست و آگاهی بابت چگونگی برخورد با این کودکان در جامعه، مدرسه و … در لایوهای خانه بررسی شده‌اند.