پروژه‌های حمایتی

همه پروژه‌ها

تکمیل تاسیسات ساختمان

تامین بخشی از هزینه‌های راه‌اندازی خانه جدید آرمان

حمایت می‌کنم

تکمیل واحدهای فرزندان

تامین بخشی از هزینه‌های راه‌اندازی خانه جدید آرمان

حمایت می‌کنم

راه‌اندازی بخش خدماتی

تامین بخشی از هزینه‌های راه‌اندازی خانه جدید آرمان

حمایت می‌کنم

شما هم عضوی از خانواده بزرگ خانه آرمان شوید

عضویت داوطلبانه