پروژه‌های حمایتی

همه پروژه‌ها

هزینه‌های آموزشی و درمانی

تامین بخشی از هزینه‌های آموزشی و درمانی فرزندان

35%
پروژه پایان یافت

تامین هزینه زندگی

تامین بخشی از کسری هزینه‌های زندگی فرزندان خانه

51%
پروژه پایان یافت

تعمیرات زمستانی خانه

تامین بخشی از هزینه تعمیر و نگهداری زمستانی خانه

32%
پروژه پایان یافت

شما هم عضوی از خانواده بزرگ خانه آرمان شوید

عضویت داوطلبانه