پروژه‌های حمایتی

همه پروژه‌ها

تامین هزینه‌های نوروز

تامین بخشی از هزینه‌های نوروزی فرزندان خانه آرمان

85%
حمایت می‌کنم

خانه تکانی پایان سال

تامین بخشی از هزینه‌ی خانه تکانی خانه‌های آرمان

100%
پروژه پایان یافت

جراحی پای فرزند

تامین هزینه جراحی پای یکی از فرزندان آرمان

100%
پروژه پایان یافت

شما هم عضوی از خانواده بزرگ خانه آرمان شوید

عضویت داوطلبانه