پروژه‌های حمایتی

همه پروژه‌ها

سفر دختران آرمان

تامین بخشی از هزینه‌ی سفر دختران خانه

18%
پروژه پایان یافت

آغاز سال تحصیلی

تامین بخشی از هزینه سال تحصیلی جدید فرزندان

101%
پروژه پایان یافت

سفر تابستانی پسران

تامین بخشی از هزینه‌ی سفر تابستانی پسران خانه

54%
پروژه پایان یافت

شما هم عضوی از خانواده بزرگ خانه آرمان شوید

عضویت داوطلبانه