loader image

توانایی‌های شما هریک می‌تواند فرصتی برای پرورش کودکان خانه ما باشد. با اعلام توانمندی خود، فرزندان ما را در بهره‌گیری از این موقعیت‌ها سهیم کنید و عضوی از خانواده بزرگ آرمان باشید.

mortarboard

خدمات آموزشی

playtime

خدمات تفریحی

triangle

خدمات ورزشی

face-mask

خدمات درمانی