loader image

پیام مدیر عامل

خانه کودکان بی‌سرپرست آرمان، خانه خانواده‌ایست که برای تغییر سرنوشت فرزندان خدا قدم بر‌می‌دارد و پیشینه آن به سال 92 باز می‌گردد، که با همت تعدادی از جوانان شهرمان و تجربه پیشکسوتان تا امروز برای آرمان‌های فرزندان خدا فعالیت کرده است. در خانه آرمان ما تلاش خود را کرده‌ایم که فضای خانه و خانواده را برای کودکانمان محیا کنیم تا بستری باشد تا کودکان، لحظات حساس کودکی خود را، در امنیت، سپری کنند.

ما تا به امروز بیشترین تعداد کودکان را به آغوش گرم خانواده‌های جدید فرستاده‌ایم و تلاش می‌کنیم تا با برنامه‌ریزی برای کودکانی که در کنارِ ما می‌مانند، آیندة آن‌ها را تضمین کنیم؛ چرا که تضمین آیندة این کودکان، تضمین آینده جامعه ماست.

از همه شما که در هر شرایطی حامی وپشتیبان فرزندانمان بوده‌اید، سپاس‌گزاریم و در برابر مهرتان، خاضعانه، ادای احترام می‌کنیم.

محمد حسن اصلان