loader image

برای درخواست فرزند‌پذیریِ کودکان در همه رده‌های سنی به اداره پذیرش بهزیستی شهرستان استانی که در آن ساکن هستید مراجعه فرمایید و برای ثبت‌نام شرایط خود را اعلام کنید. همچنین در این فرصت می‌توانید با راهنمایی گرفتن از مشاورین فعال در این حوزه با چالش‌های فرزند‌خواندگی آشنا شوید تا بتوانید با آگاهی کامل و اراده‌ای مصمم در راهی که برگزیدید قدم بگذارید.

با آرزوی روزی که همه کودکان در آغوش گرم خانواده سر بر بالین بگذارند.